Avskrift fra Personalhistorisk Tidsskrift, 6. Binds, 1ste Hefte, side 69-78, April 1909.

Præsten Wilhelm Andreas Wexels' Optegnelser om sin fædrene Slægt.
Meddelt ved D. Thrap.

Biskop W. A. Wexelsen har havt den Godhed at overlade mig til Afbenyttelse hvad han ejede af Papirer efter sin Grandonkel den bekjendte Præst W. A. Wexels. Blandt disse Papirer var ogsaa Wexels' Optegnelser om sin fædrene Slægt, som jeg fik Tilladelse til at lade trykke. Jeg, har troet, at de burde meddeles uforandret og uden Tilføjelser, hvortil der jo selvfølgelig nu vilde være den rigeste Anledning.

Min Families Stamtavle paa fædrene Side.

Min Tipoldefader Wexel Hansen er født i Aalborg i Jylland 1647 og døbt i Bodels (Budolfi Kirke) 22. August s. Aa. . . . Hans Døbenavn er i vedkommende Kirkebog 1) skrevet Wedze1, hvorpaa dog ikke kan lægges Vegt, og selv skrev han sig Wexe1 2). Hans For-

1) Efter en saadan, funden paa Stiftsbibliotheket i Aalborg, har Stiftets Biskop Dr. Peter Chr. Kierkegaard havt den Godhed at meddele meg de deri indeholdte Oplysninger ovenmeldte min Stamfader vedkom.
2) Dette finder jeg i en i mit Eie værende gammel Bog "Nøglen til Guds Hjærte", en Udlæggelse af Herrens Bøn, Kbhvn. 1674, i hvilken min Tipoldefader egenhændig har gjort Optegnelser om sin Fødsel og sin Indtrædelse i Ægteskab. Med Frakturbogstaver og uden Tvivl med en Andens Haand staar paa Bladet før Titelbladet skrevet: "Wexel Hansen og Metthe Andersdatters Egen Bogh". Forøvrigt er Navnets Oprindelse og første Skrivemaade mig ubekjendt. Jeg skal kun bemærke, at i 1646, 2. Søndag i Advent lystes der i Budolfi Kirke til Ægteskab for en Hans Wexelsen og Kirstine Jensdatter, som vare trolovede i Kjøbenhavn, og bleve viede i Aalborg 2. H. 3 K. 1647. Men om denne Hans Wexelsen, der, hvis ikke andre Omstændigheder talte derimod, let kunde ansees for at have været min Tipoldefaders Fader - vides Intet. Muligens var hans Hustru og min Tipoldemoder Søstre; men selv om det antages, at min Tipoldefader fik sit Døbenavn fra ham, saa bliver det dog lige ubekjendt, hvorfra Wexel-Navnet oprindelig skriver sig.


70

ældre vare ifølge samme Kirkebog Hans Bagers 1) og Ellen Jensdatter 2), der viedes 26. Febr. 1640 3). Naar han kom til Norge, vides ikke, men i 1680, 10 Marts holdt han paa Brøtter i Skedsmo Præstegjæld (hvor han synes en Tid at have boet paa Gaarden Asak) Bryllup med Mette Andersdatter barnefødt i Vendsyssel i Jylland ved Mikkelsdagstider 1645 4). Han døde som Sorenskriver i Nedre Romerige den 28 Marts 1712 noget over 64 1/2 Aar gammel paa Gaarden øvre Vilberg i Sørum hvor han rimeligvis i længere Tid, maaske fra han blev Sorenskriver, havde boet, og hvor ogsaa hans Enke døde den 23. Nov. 1718, noget over 73 Aar gammel. Om de havde flere Børn vides ikke, men en Søn, min Oldefader

Hans Wexelsen (eller Wexels) 5)

blev født 1682 og døde paa Gaarden Øvre Vilberg som Sorenskriver i Nedre Romerige 30 Nov. 1730, 48 Aar gammel. Han blev 1711 gift paa Bredtvedt i Aker med Sophie Christiane Broholm, der var født i 1687, overlevede sin Mand som Enke i omtrent 47 Aar og døde paa Vilberg den 1 Aug. 1777, 90 Aar gammel 6).

1) Findes paa, andre Steder i Kirkebogen navngivet Hans Schult Bager (et Sted Bagger ved hans Trolovelse). Det kan ikke her klart sees, om Navnet B. er Navn paa Personen eller paa hans Bestilling. Derimod har Kapitein Lengnick i Kjøbenhavn - formodentlig med en anden Budolfi Kirkebog for sig opgivet Navnet saaledes: Hans Schult (o: Schultz), Bager i Aalborg, (begravet 5 Sept. 1659). I samme Kirkebog er min Tipoldefaders Døbenavn skrevet Vedtzel.

2) Hun heder paa andre Steder i Kirkebogen Eline (ved hendes Trolovelse) og Else (ved tre tidligere Børns Daabsforretning). I de ældre Kirkebøger findes jo ofte Navne opgivne saa forskjelligt.

3) Som deres Bern nævnes foruden Wedtzel (Wexel) der er den femte i Rækken: 1) Hans døbt 11/12 1640, 2) Anne døbt 29/3 1642, 3) Cathrine døbt 13/11 1648, 4) Dirick døbt 27/7 1645, 6) Christen døbt 17/3 1650. Anne gift 1/7 1674 med Niels Nielsen, havde en Søn Hans til Daaben 13/6 1675. Christen (til hvilket Navn hos Lengnick er føjet Bager) gift med Maren Christensdtr, havde en Søn, ogsaa Hans kaldet til daaben 16/7 1687, samme Aar altsaa som dette Barns Fætter, min Oldefader Hans Wexelsen blev født.

4) I den ovenfor nævnte Bog har min Tipoldefader ved Meddelelsen om sit Ægteskab tilføjet: Gud gifve os Lyeke og Velsignelse her i Verden at lefve paa, at vi efter dette Lif Himmerig kan faa."

5) Wexels er aabenbart en Forkortelse af "Wexelsen", og begge Former bruges iflæng endog om samme Person.

6) Min Oldemoder var efter sin Mand Ejer af begge Sørums Kirker, som han havde [købt] ved offentlig Auktion, holdt 1722 paa Sørums Præstegaard; men Aaret efter hans Død, 1731, solgtes de atter. I Fortegnelsen over Kirkernes Ornamenter og Inventarium findes: "En Lysekrone, given af Sorenskriver Hans Wexelsen og hans Kiæreste Sophie Broholm" og endvidere: "En ny sort Fløjels Messehagel med Crucifix bordyret, given af Sorenskriver Hans Wexelsen 1719."


71

De havde mange Børn, af hvilke flere døde 1) i den spæde Alder. Som gifte nævnes i de mig ihændekomne Oplysninger foruden min Bedstefader kun en Datter Cathrine Charlotte, gift med en Christen Iversen (Østby) og ved ham Moder til en Datter Gunnild f. 3 April 1759, og en Søn, Hans Wexel, f. 6 Juni 1760, confirmeret 1776. Til begge var deres Bedstemoder, min Oldemoder, Fadder og oplevede Hans Wexel's Confirmation. Om bemeldte Børns Efterslægt vides Intet 2). Min Bedstefader

Wexel Hansen

blev født paa Øvre Vilberg den 14 Septbr. 1715 og døbt deg 18 s. M. Han blev Student fra Christiania Latinskole 1735, tog Ex. philos. 1736, theol. Embedsexamen 1739. Efter at have aflagt homiletisk Prøve under Prof. Marcus Wøldike den 23 Sept. s. Aa. søgte han sit Udkomme ved privat Undervisning til 1745 1/1, da han udnævntes til personel Capellan hos Sognepræst Lars Widing i Nannestad og ordineredes 21 Maj s. Aa. Da Widing døde (15 Juni 1754), blev et residerende Capellani oprettet, og til dette nye Embede udnævntes Wexel Hansen den 30 April 1754 med 120 Rdlr. Løn, Højtidsoffer af Menigheden og Gaarden Bjerke til Brug og Beboelse. (Han boede dog paa en anden Gaard Eeg, der formodentlig var hans Ejendomsgaard). Efter 29 Aars Tjeneste i dette ringe Embede beskikkedes han til Sognepræst i Kaldet 4 Nov. 1773 og blev der til sin Død i Aaret 1790, 2 Dcbr. Han var 22 Febr. 1753 bleven gift med Anne Louise Leganger, Datter af Provst Hans Leganger til Eidsvold, men blev Enkemand i Maj 1774, et halvt Aar efter at han var bleven Sognepræst.
Hans Børn, alle fødte paa Eeg 3), vare:

1) Den ældste Ministerialbog i Sørum gaar fra 1710-30. I den nævnes 12 Barn.

2) Grunden til, at paa min Bedstefaders Slægt nær ar Lidt eller Intet bekjendt om min Oldefaders Ætlinge, er ganske sikkert at søge deri, at Navnet Wexels eller Wexelsen forsvandt som Familienavn og veg for Sønnernes "Hansen" og Døtrenes "Hansdatter" og senere Benævnelse efter deres Mænd. Den ældste af min Oldefaders Børn, Mette (Hansdatter), født 25 Debr. 1711, død ugift 1804 (93 Aar gammel) i Nannestad, findes dog ved hendes Begravelse dersteds 17 Juli 1804 indført i Ministerialbogen under Navn Jfr. Mette Wexels.

3) Midt-Eeg, Holter Annex, Ejendomsgaard. Her stod endnu 1868 en Seng fra min Bedstefaders Tid.


72

1. Hans f. 10 Januar 1754.

2. Hans Leganger f. 9 Febr. 1755, blev gift med Benedicte Martinette Radich og døde som Enkemand og børnløs 1835 i Kjøbenhavn, hvor han var Direktør for den grønlandske Handel og havde Titel af Justitsraad, senere Etatsraad.

3. Karen Margrethe L 25 Febr. 1756, conf. 1771.

4. Christiane Sophie f. 10 Juni 1758.

5. Fredrik Nannestad 1), min Fader, f. 1 Novbr. 1759, conf. 1774.

6. Maren Agnete f. 13 Febr. 1761, død 15 April s. Aa.

7. Wilhelm f 23 Debr. 1762, død ugift.

8. Margrethe Munthe f. 28 Sept. 1764, conf. 1779, død ugift 18 Januar 1833.

9. Maria Cathrine f. 13April 1766,.conf. 1780, død ugift 1793.

Af disse er Slægten forplantet gjennem. Nr. 1. 3. 4. 5.

A. Hans Wexels

Administrator ved de norske Glasverker, Kammerraad, død i Christiania 15 Aug. 1808. Han indtraadte 21 Juli 1779 i Ægteskab med Hedevig Elisabeth With (f. 28 April 1752 d. 27 Marts 1832), D. af Handelsagent Bastian W. og Maren Larsdtr. Bröcher. (De blev viede i Slotskirken i Christiania 25 Nov. 1739). Begge vare da i Kjøbenhavn, hvor de i flere Aar bleve boende som gifte.
Han havde været Fuldmægtig hos Generalkrigskomissær Wachnitz, der formodentlig har anbefalet ham til Ministeren Grev Schimmelmann. Greven lovede ham Ansættelse, naar han lærte Tydsk og tog dansk juridisk Examen. Hvilket i kort Tid skede, og han fik da sandsynligvis Forretninger ved . . . Finanskassedirektionen ligesom ogsaa ved det islandske Handelskompagni. Efter at have fremlagt en Plan til en forbedret Driftsmaade af de norske Glasverker blev han, efter at Planen var bifaldt, med Kammerraadstitel antagen til Bestyrer af disse Verker.

1) I den ovennævnte Bog, hvori ogsaa min Bedstefader har gjort Optegnelser om sine Børns Fødsel, er af ham ved min Faders Fødsel
tilføjet:

Vor Gud, som givet haver
Fornuftig Sjæl og Liv,
Han sine Naadegaver
Forlene og os giv. -