Utdrag fra Jacob S. Worm-Müller: "NORGE gjennem nødsårene".
Den Norske Regeringskommisjon 1807-1810, side 214-226. Steenske Forlag - Kristiania 1918.

Justitsraad Wexelsens Reise.

Allerede tidligere er det blit paavist at der fra sommeren og høsten 1808 foregik en ændring i den danske regjerings politik overfor Norge. Den optraadte fra nu av mere aktivt og forstaaelsesfuldt. Rollerne blev byttet om, og det blev Norge som samlet den største oprnerks somhet og sympati. Der var mange aarsaker til dette. Det kunde være som Jacob Aall sa, fordi regjeringen begyndte at ane at nøden kunde føre "til en slappelse av foreningen mellem begge frændestater, ja omsider til dens opløsning". Det var en fare som den allerede længe før krigen hadde klart for sig, og som den skjønte kunde bli akut i det øieblik Sverige blev kastet ind i striden. Men der findes ikke tegn til at regjeringen i 1808 næret nogen virkelig mistro til nordmændenes troskap, det norske folks kamp mot fienden og nøden hadde øket respekten og sympatien for det. Og heller ikke var der da nogen unionsfiendtlig stemning i Norge. Men hvad den danske regjering kunde frygte, var at Norge tilslut kunde bukke under for svenskernes angrep og engelskmændenes utsultningskrig. Christian Augusts mørke syn paa den militære situation, regjeringskommissionens fortvilede skildringer av nøden og pengemangelen hadde git den en klar forstaaelse av at nu gjaldt det livet og at landet maatte hjælpes, koste hvad det vilde. Men paa den anden side maa det fremhæves at den først nu kunde yde virkelig hjælp. Det spanske oprør hadde befridd den fra en tung byrde, og det var først ved de mørke høstnætters indtræden at en hyppigere forbindelse kunde finde sted mellem landene.
Det var hos alle regjeringens medlemmer denne nye aand viste sig, men sterkest hos kongen og Schimmelmann. Den gav sig utslag i de nye provideringsbestemmelser, i finanspolitikken, i de enkelte lettelser for den nøitrale handel. Og mange av de spørsmaal grev Wedel blev sendt for at løse, var allerede ordnet før hans ankomst. Som et led i denne politik maa justitsraad Wexelsens bekjendte Norges-reise betragtes.
Hans sendelse og opgave hadde imidlertid en dobbelt karakter. Den var en kombinert forretnings: og understøttelsesaffære. Den skulde baade komme, det trængende Norge til hjælp og samtidig støtte statens finanser; i det allerførste utkast til planen var det kanske gevinstmomentet som veiet tyngst.
Det er før nævnt at det var salget av de store kjøbenhavnske koloni, varelagre som i begyndelsen holdt kursen oppe. Senere, da den begyndte at synke, søkte finanskollegiet at bedre den ved at sikre sig reelle værdier som det kunde handle med. Det var efter forslag av den jødiske kjøbmand D. Meyer at den i august kjøpte hele det asiatiske kompanis varelager. Paa samme tid søkte det at utføre det samme i Norge. Kollegiet gik nemlig ut fra at der i Norge fandtes store beholdninger av sukker, kaffe, indigo og ost, indiske hvitevarer, som dels var indkommet med kaperne, dels med de danske ostindiefarere, som paa grund av de engelske krydsere hadde maattet losse i Norge, og det trodde desuten at paa grund av pengemangelen, som regjerings, kornmissionen stadig meldte om, var disse.varer ikke blit avsat og henlaa som en død kapital. Det bestemte sig derfor til øieblikkelig at gripe ind for at holde priserne oppe, som det het i kong Frederiks skrivelse 11te september til Schimmelmann, "til opmuntring for tiaperiet" og for at sikre Ostindie-skibs-rederne mot for store tap. Det var selvfølgelig ærlig ment. Men det egentlige formaal var dette "at tilveiebringe en for vore finantser disponibel bancosum". Det var til Hamburg man vilde avsætte disse varer, som byen før hadde faat fra England, og som derfor nu efter blokaden var steget enormt i pris. Det var for at forbedre kursen og skaffe banco, som likefrem var blit Schimmelmanns tvangstanke - hans Karl den førstes hode. De norske varer skulde spille den samme rolle som de norske veksler før - at forsølve børsen. Der for skulde indkjøpspriserne ikke være høiere end at de tillagt transport, og assuranceomkostningerne skulde skaffe regjeringen banco efter en kurs av 145 -150 rdl. D. C., men dagens kurs i begyndelsen av september var 165 D. C.; regjeringen vilde altsaa faa en fortjeneste av 20 pct., senere blev den end mer gunstig.
Indkjøpet skulde ske gjennem norske kommissionærer, og Schimmelmann henvendte sig i den anledning til Norges første handelshus, til hofagent Janson i Bergen, konsul Isaachsen i Kristiansand, Ludvig Mariboe og Collett & Søn i Kristiania og etatsraad Knudtzon i Trondhjem. En maaned efter var imidlertid det hele forandret, en mand blev endog sendt op for at lede det hele, og forretningen blev utvidet til at gjælde trælast og andre norske produkter.
Jacob Aall har antydet at Wexelsens reise skyldes grev Wedel. Det er flere ganger i dette verk blit paavist at baade hans samtid og eftertid har overvurdert grev Wedels indflydelse, og tillagt ham initiativet hvor han avgjort kun har været den utførende. Men det er høist sandsynlig at grev Wedel her har fremkaldt ændringer i planen. Det var i midten av september han ankom til Kjøbenhavn for at ordne provideringen og faa ny kredit.
Han kunde fortælle regjeringen om nøden, om handelsstansningen og vanskeligheterne for industrien - netop i de dage ødela en vandflom Bærums jernverk, saa det maatte stanse i længere tid. Han kunde fortælle om at regeringskommissionen ikke længer hadde penger, og at de fleste handle de ikke hadde ubeheftede eiendommer, saa de heller ikke vilde kunne faa laan om laaneindretningen fik nye fonds. Denne fremstilling maa ha gjort sterkt indtryk paa kongen og de ledende mænd, og nu bestemte de sig til at lindre blokadens følger.
Det blev tillatt at assurere norske ladninger, men regjeringen indsaa at dette ikke vilde være tilstrækkelig. At forandre laanekassens regler til fordel for dem som hadde beheftede eiendommer, turde den ikke for følgernes skyld. Hjælpen maatte ske paa en anden maate. Staten maatte skaffe de norske handelsmænd avsætning ved selv at optræ som kjøper av deres beholdninger. Det skulde fortrinsvis ske overfor handelsmænd som ikke kunde faa laan og som hadde en stor arbeidsstok at forsørge. Derved vilde man kunne holde driften i gang og samtidig skaffe dem kontante penger til kornkjøp - altsaa en løsning av de to mest brændende norske spørsmaal.
Kjøpet skulde ske enten saaledes at staten straks overtok varerne og søkte at sælge dem i Danmark, eller ogsaa at sælgeren mottok betalingen som forskud og forpligtet sig til at levere efter en viss tids forløp. Det gjaldt trælasten, som var vanskelig at opbevare, og paa den maate undgik man at den blev opdynget paa utskibningsstedet. Men for at markere forretningens karakter som en understøttelse og for at sælgerne skulde finde det mindre betænkelig at overlate varerne for en billig pris, stod det dem frit for senere at kjøpe igjen sine beholdninger av staten efter en bestemt kurs. Denne sidste bestemmelse gjaldt kun for trælasten, derimot ikke for kobber og jern, som ikke blev avsat til utlandet, og som desuten med en gang skulde overleveres kjøperen til opbevaring. Men her gjælder det samme som ved kjøpet av kolonivarer, handelen skulde drives "efter kjøbmandsgrundsætninger, saaledes at man handler med kundskab om sagen og sælgerens person, med forsigtighed, men dog med tillid". Staten skulde ha al mulig sikkerhet, saa den selv ikke maatte tape paa handelen. Det kom ogsaa klart frem i prisansættelsen, som senere skal omtales.
Tiltrods for al den kritik som er rettet mot dette foretagende, tiltrods for at det senere paa grund av den svenske revolution og licensfarten helt kom til at forandre karakter, er der ingen tvil om at det fra først av kun var ment som "en hjælpende haand" for at forhindre stansning "i næringsbrugenes cirkulation", ikke som et middel til at faa fonds. Schimmelmann fremhævet sterkt den grundsætning "at kjøbet af varer skulde træde i de besværlige laans sted og fortrinligen skulde tiene dertil at forskaffe den arbeidende classe underholdning og midler til kornvarers anskaffelse. Fra den synspunct troer jeg maatte man fornemmelig betragte sagen og det speculative af en tilkommende fordel kom derved saare lidet i betragtning."
Der foregik en endring i samme retning med hensyn til kolonialvarekjøpet. Det kom frem i den bestemmelse i Wexelsens instruks at han ikke uten at indhentet kongelig approbation skulde foreta noget indkjøp av beholdninger som tilhørte kjøbenhavnske og danske kjøbmænd utenfor Norge eller som var oplagt for fremmed regning eller overgit til kommissionssalg, altsaa kun varer tilhørte nordmænd.
De avskedsord Frederik VI rettet til Wexelsen da denne under avskedsaudiensen uttalte sin frygt for at han ikke var den rette mand, er baade et sandt og rørende uttryk for kongens omsorg og for den aand som gik gjennem det hele: "Frygt ikke, mit folk lider og det maa hjælpes." Men skjønt det var en statsaffære, skulde kjøpet ikke foregaa i statens navn. Det skulde formelt ske for Kjøbenhavn-firmaet Peschiers regning, men dette hus var i virkeligheten fra 1804 statens, og er et av de karakteristiske utslag av den sammenblanding mellem stats- og finansdrift som særmerker den senere Schimmelmannske periode. Forretningen skulde ledes av en kommissær, som reiste til Norge og selv undersøkte saken. Han fik foreløbig bemyndigelse til at kjøpe for 150 000 rdl. og trække beløpet enten paa regjeringskommissionen eller zahlkassen i Kiel.
Den mand som blev sendt var justitsraad Hans Leganger Wexelsen. Naar valget faldt paa ham, skyldtes det kanske at han hadde været grev Reventlows privatsekretær - og Ørsted mener at Reventlow var planens ophavsmand -, men snarere at Schimmelmann kjendte hans finansielle talent og forretningsdygtighet, han var ogsaa paa bankokontorets vegne medlem av det Peschierske hus, og det bør heller ikke glemmes at Wedel i 1804 hadde været med den kommission som ordnet handelshusets affærer og derfor kjendte Wexelsen personlig. Og endelig ogsaa fordi han var nordmand. Hans far var sogneprest til Nannestad Wexel Hansen, hans bror var forpagter av de norske glasverker, Frederik Nannestad Wexelsen. Selv hadde han ikke egentlig noget helt intimt kjendskap til sit fædreland, idet han i mange aar hadde levet i Danmark, men han hadde været knyttet til institutioner hvis virkekreds omfattet Norge, baade som korrespondent, administrator og senere som medlem av kommissionen for den grønlandske, islandske, færøiske og finmarkske handel. Vistnok var han ikke sakkyndig paa trælasthandelens omraade, hvilket han selv i høi grad beklaget, men ellers var han usedvanlig godt skikket for sit hverv. Han var forretningskyndig og iderik, og han var en moden mand, som ikke overilet sig (54 aar). Hans mange breve til Schimmelmann, skrevet i et livlig, malende sprog og fulde av rammende bemerkninger, bekræfter Moer Korens uttalelse om ham som en mand der var "intressant i sig selv til alle tider", og gir en et sterkt indtryk av en klok iagttager, en realistisk natur som bedømte en situasjon kjølig men riktig, . . . .