Skifter i Romerike

"Hans Wexelsen Sorenskriver Over Nedre Rommerige Samt Baard Aamodt, og ... Harvee(?), Eedsorne Lavrettismend udj Hølands Prestegield til fornt. Nedre Rommerige og ved dette Skifte anordnede Wurderingsmend, Giør Witterlig, at Anno Christi 1724 Dend 8de Septembr ware vi efter venlig begier, og derpaa fult lovlig anordning med huerandre forsamlede paa den gaard Graverholt udj ... Præstegield her at begynde og fuldende et lovligt og Retferdigt arve Skifte efter dend Sl: Mand Brynild Pedersen Tøyen som her paa gaarden døde ... hand med hustrue haft indgifved Sig til Livs brød hos Syver Olsen og hans hustrue Ragnild Andersdatter, imellem bemt. Sal. Mands efterladte hustrue Jøran Halvorsdatter og hans arvinger ....".

"Hans Wexelsen Sorenskriver Over Nedre Romerige Samt ... Saxrud og Ole Søndre Svindal wed dette Skifte andordnede Wurderings Mænd Giør Witterligt at Ao Christi 1724 dend 21 Juny ware wi efter Wenlig begiering og derpaa fult louglig andordning, med huerandre forsamlede paa gaarden Westre Suindal i Fet Prestegield til fornefnte Nedre Romerige, et lovmessigt og Retfærdigt arveskifte at begiynde og fuldende efter den Sal: afdøde quinde Inger Tallaksdatter, Hendis igienlevende Mand Olle Christophersen og deris tilsammen aflede børn som er Elste Søn Christopher gift i Christiania boende nu icke Nærværende Hovel 40 aar gl: her tilstæde Saxe gift og boede paa Holtedahl her i Sognet, nu død og efterladt Sig 2de Døtre Dordi 8 aar og Kari 6 aar gl: Saxes Døtre Olle gift paa Raasok boende her i sognet selv Nærværende og Peder Olsen 26 aar gl: nu Selv Nærværende, Elste datter Ambiør gift og boende paa Ensrud i Høland og Siri 20 aar gl: hos faderen hiemmeværende, ... alt Huus tømtes og til arf faldt ... Tilstædeværende Bøigdelensmanden Peder Jansøn. Blev da Registered og Wurderit boets Middel og formue samt ind og udgielden.

Svenskene angriper

Hans Wexelsen var paa nært hold vidne til oberst Kruses kamp med de svenske dragoner under Karl d. 12tes anførsel ved Hølands prestegaard 9. mars 1716. Under et krigsretsforhør 28. oktober 1716 vidnede Sorenskriver Wexelsen til fordel for den uforfærdene oberst, som var anklaget for uforsigtighed i sine dispositioner og for at have angrebet altfor dumdristig. (Actstykker til den norske krigshistorie under kong Fredrik den fjerde, af Bernt Moe, Christiania 1838).

Vangenstens Vilberg
Den store hovedbygingen på Vilberg ble bygget av foged på Romerike Ove Henrik Vangensten i tiden 1765 til 1771. Familien Vangensten hadde da bodd på Romerike i noen år, i det Jens Vangensten, sønn av presten Ove Ovesen Hviid i Vang i Valdres i 1718 kom i tjeneste hos sorenskriver Wexelsen, som da bodde på Vilberg. Jens skriver i sin familiebibel at hans prinsipal holdt bryllup for ham og hans utvalgte Maria Leuning på Vilberg i 1723 "aldeles uden bekostning for brudeparet". De flyttet til konens gård i Leirsund i 1734. og videre til Hemnes i Høland, hvor han virket som sakfører til sin død i 1756.