"Aar1701 den 7. Juli blev det paa Løgen Tingstue udi Skedsmo Præstegjeld almindelig Sage- og Skatteting holdt. Dette Mandtal er med Almuen confereret, og hver sin Skat, efter Kongl. Skattebrev offentlig og tydelig udi den ganske almues paahør ansat og tilkjendegivet, ligesom foreskrevet staar i alle maader. Bevidnes af Sorenskriver Wexel Hansen og de 8 Lagrettemænd nemlig: Jens Legvold, Svend Brøter, Tosten Jogstad, Hans Holt, Halvor Holt, Povel Myrer, Povel Braanaas, Christen Wærhaug".

"Wexel Hansen, Sorenskriver over Nedre Romerike, samt, Ole Kragerud, Jacob Melby, Engebrett Ullereng, Arnfin Volden, Ole Berger, Ole Luke, Ole Huseby og Børge Laug, edsvorne Lagrettemænd udi Skedsmo Prestegjæld gjør vitterlig:
Aar 1702, 13 Marts holdes almindelig Sageting efter Loven paa Løgen Tingstue i overværelse af Foged Jens Pedersen Holst, Bøygdelensmanden Niels Andersen, samt menige Bønder og Almue her i Sognet boende. Hvorda Hans Mayst. Foged Jens Pedersen Holst inberetter at skal være hannem tilkommen det høie kongl. Rentekammers Desition over hands Regnskaber i blandt andet angaaende der for skyldsferds bekostning aarlig anførte Penge han paa Tingreiserne haver udgivet og sig udi samme hands Regnskaber til avdrag ført pro Anno 1697-99. Item 1700-1701. Derom tilspurte Fogeden menige Almue, om hand ikke paa alle Tingreiserne paa bemeldte aaringer ikke alene de tvende ordinære Ting som efter Laugen holdes, men end og paa Restancetingene og tiendeannammelse dennem rigtig haver betalt for Huus, Skyds hand hos dennem haver havt hvortil Almuen alle enstemmig svaret at de enhver for sig som hannem og hans Folk hyset haver, riktig er bleven betalt mere og ikke mindre end det som de burde have. Saa ingen af dennem nogen hos hannem derfor haver at fordre eller kreve i nogen maade. Saaledes for Retten at være passeret."