Brev fra Marie Wexelsen til Thea Wexelsen. Udatert. Trolig skrevet på Sukkestad omkring 1865.
Thea W. var gift med Maries bror Hans Wexelsen som hadde en pikeskole i Trondheim. Brevet er ett av flere som Helga Hiorth på Nøtterøy arvet og som er oversendt Nasjonalbiblioteket. Det var adoptivdatteren til Hans og Thea W. (Helga W., født Moxnes) som tok vare på brev de fikk i Trondheim og disse brevene er siden gått i arv.

Til Thea!

Gratulere med den lille Amerikaner!
Wexel er meget spendt paa at faa vide hvad den skal hedde.
Vores Alles kjærlige Hilsener ogsaa til dere af Fredriks Hus!
Vær kjærligt hilset!
Din M.

 

Kjære Thea!

Forrige Lørdag begynte jeg paa et Brev til Dig og havde tenkt at fuldføre det Søndag. Men jeg var saa uduelig forrige Søndag, saa jeg magtede ikke at gjøre efter forsæt, og saa blev da Mor og jeg enige om at oppebie endnu en Trondhjemspost og saa skrive.

Det var meget snilt af Dig, Du lille Thea, at Du vilde skrive til mig. Tak for det! Og nu fik jeg Lidt fra Hans atpaa! Det er virkelig mere end jeg fortjener. Men jeg tager nu gjerne imot alt godt, jeg, om jeg end kun i ringe Mon kan gjengjelde det.

Letta og jeg var i Kirke i dag. Lille Wexel kjørte os i Trillen og det gik baade fort og vel. Borchgrevinck holdt en ret vakker Tale til Børnene – hans ældste Datter var ogsaa Confirmant – men Chatechisationen faldt saa trægt og tørt, saa vi aarkede ikke at høre den tilende. Jeg maatte tenke på Hans og paa Fredrik! Det var saa pinligt naar Præsten først ligesom maa lede efter og trykke Spørsmaalene ud af sig, og rimeligt bliver det da, at han ogsaa maa trykke Svarene ud af de stakkels Børn. Ak, det er underligt at tænke paa alle de Børneskarer! Fra Vorherres Hjerte kommer Spørsmaalet visselig ikke trægt eller sløvt til dem, maatte han faa mange glade Svar! Den 1ste Oct. var ogsaa min Confirmationsdag.

Det er saa godt at høre at det gaar bra med Skolen. Gid du fremdeles væxe og trives og naa til - ikke nogen Jette(?) Skabning, men en rimelig og skjøn, vel proportioneret Størrelse og en ganske urimelig indre Fuldkommenhed!

Det gleder mig at mit lille Stykke i Budstikken kunde være Hansen min til lidt Fornøjelse. Aa ja! Jeg kan nok forstaa det, vi gaar jo samme Vej, og Det, som trøster og glæder den Ene vil ogsaa glæde den Andre. Mit Stykke var mæst for Fattigfolk, og dog har den rige Fru Anker paa Fr.hald fundet sig kvæget ved det. Fattig i Aanden er hun vel.

Trykfeil trivs godt i Budstikken! De faar sidde der ligesaa uforstyrrede som Spindelvæven i Fattigmands Stue.

Far takker Hansegutten for Brevet, det vakre Brev!

Jeg maa fortelle Dig at jeg fik en deilig Paraply af Onkel paa Burdsdagen min. Jeg er saa barnagtig, at jeg venter paa den første Regnskur for at gaa ud under mit eget Tag.

Har du lagt igjen det Psalmebogs.Tillæg som finds her?

Lev vel, Thea mi! Det er saa sandt et daarligt Brev jeg har skrevet til Dig. Tag dog tiltakke! Hils din Hans, som er min hjærtenskjære Broder!
Din Søster Marie.

Letta og jeg traf Fru Raabe ved hendes lille Piges blomstersmykkede Grav. Hun var meget bedrøvet. I har vel hørt hvor snart det gik at hun mistede den ældste Datter? Tante Rikke er i Confirmationslag hos Prelatens.

Fotokopi av brevet (150 kB)

Kommentarer: "Letta" (Bolette Cathrine W., f. 1820 i Hurdal): Maries eldre søster og Wexel (f. 1855) var hennes sønn.
"Borchgrevinck": Hans Borchgrevink, kaldskapellan, 48 år gml. i 1865, bodde på Grande på Hoff og hadde en datter Lena 17 år gml..
"Fru Raabe": muligens Petronelle Raabe gm. skipskaptein Gustav Adolf R. som bodde på Undesløs øvre på Hoff i 1865.
"Budstikken" (Presten F.E. Boisen's "Budstikken", Danmark): Marie hadde flere artikler i dette tidskriftet i årene 1862-65.
"Fredrik": Maries eldste bror som var sokneprest i Bakklandet (siden hospitalprest) Trondheim.
"Fru Anker": Cathrine (Thrine) Anker (f. 1814, Gløersen) gm. Peter Anker på Rød. (Ella Anker skriver ("Sagatun"): "Fru Thrine Anker hadde truffet Wexels, da hun lå meget syk i Christiania på Rikshospitalet i 1848. Hun tilkalte da Wexels, og han blev hennes beste venn og sjelesørger. Hun reiste ofte inn for å høre ham, og han bodde mange somrer på Rød. Fru Anker sluttet sig nu helt til grundtvigianerne, og Rød blev midtpunktet for en liten menighet i Fredrikshald).


Utdrag av brev fra Marie til broren Hans i Trondheim. Udatert, - trolig høsten 1856 på Sukkestad.
(Antagelig svar på et brev der Hans forteller at han skal gifte seg).

Hjertenskjære Broder.

Mange, mange Tak for dit kjærlige og deilige Brev, som ret inderlig glædet din lille Søster. Om I deroppe savnede(?) min Fødselsdag kunde jeg jo ikke saa rigtig vite, men det vidste jeg at jeg var ikke glemt om end min Fødselsdag blev det; jeg tenkte på Eder den Dag. Og det gjør jeg da oftere, dog ikke saa ofte som I maaske tro!

Jeg har skrevet til Thea i dag, jeg fik Brev fra hende samme Dag jeg fik Dit, det var morsomt! Jeg er saa glad over at Thea skal blive min Svigerinde, og du er vel ikke mindre glad derover. Jeg vilde gjerne se alle mine brødre vel gifte, en Mand uden Kone bliver dog, altid ensom i Verden, ikke sandt? En ugift Kvinde vil vel ogsaa være ensom, dog ikke i den Grad som en Mand, forekommer det mig. Jeg synes det er bedst hos Far og Mor. Du ønsker mig Lykke, Broder, og jeg formoder Du mener jordisk Lykke, men jeg maa tilstaae Dig Broder, at uagtet, jeg troer, jeg kand blive noksaa lykkelig i Verden, saa synker mit Hjerte i mig, naar jeg tænker paa de kommende Dage, der skal dog overmenneskelig Kraft og Mod til at udholde alle de dybe Hjertesaar som nødvendig maa komme, saafremt man ikke tager bort fra det altsammen, og det ønsker jeg for min Deel dog ikke, jeg vilde nok gjerne leve og virke, og om muligt, være til Nogens Glæde her på Jorden naar Vorherre saa vilde forunde mig! . . .

. . . Jeg har engang besøkt Jsr. (?) Grue, men det er lenge siden; jeg bad hende besøke os, men hun har ikke været her, heller ikke har jeg set hende andensteds. Har du hørt, at jeg var paa det militaire Bal paa Starum, samme Dag Tante forlod Thoten, der var meget pent og meget morsomt. General Glad udbragte Damernes Skaal i Champagne under Trompet Skrald.

Det glæder mig at Du og W. ikke bides. Jeg har lovet Fader kun at skrive om mig selv da han vil skrive om alt mærkeligt til Wilhelm. Jeg sender mine søsterlige kjærlige Hilsener.

Kommentarer: Hans Wexelsen giftet seg med sin kusine Thea Arnesen den 13 juli 1857 i Trondheim. Hun var født 1821 i København.
"Wilhelm, (W.)" er antagelig hennes bror (
Wilhelm Andreas, teolog, f. 1828, Ringsaker (min oldefar)) som på den tid var i Trondheim, bl. a. som lærer ved Kaptein Dessens Privatskole.

Retur