ELDRE GENERASJONER AV WEXELS(EN) - SLEKTEN       
                         © Karl-Ludvig Grønhaug, 2003
Bemerkelsesverdig er det at en vanlig baker i Ålborg skulle få slik respektabel etterslekt. Men han
hadde en sønn som kom seg til Norge i en ledende stilling - og dermed var det gjort. Sykdom og legemlige
svakheter var det her som i andre slekter og i gamle dager var det vanlig å tro at inngifte var en årsak.
Mormor Ragnhild W. og hennes far hadde bl. a. en plagsom migrene som jeg og flere har arvet.

Av opplysninger har jeg hovedsakelig (klikk på bilder):

Hans Schult (Bagger?) f. ca. 1620, Ålborg, baker i Ålborg, g. Ellen Jensdtr., 26 FEB 1640.
Hans døde 1659, Ålborg, gravl. 5 SEP 1659, Budolfi kirke. Barna ble døpt i Budolfi kirke:
 I. Hans Hansen f. 1640, Ålborg, døpt 11 DES 1640, Ålborg.

II. Anne Hansen f. 1642, Ålborg, døpt 29 MAR 1642. Gift 1 JUL
  1674 med Niels Nielsen, hadde sønnen Hans, døpt 13 JUN 1675. 

III. Cathrine Hansen f. 1643, Ålborg, døpt 13 NOV 1643.

IV. Dirick Hansen f. 1745, Ålborg, døpt 27 JUL 1745.
   (Opplysningene er hentet fra W.A.W's opptegnelser(1)).
        Gamle bilder fra Ålborg
Budolfi kirke
 V. Wexel Hansen f. 1647, Ålborg, døpt 22 AUG 1647, Budolfi kirke, Ålborg, sorenskriver, g.
   Mette Andersdtr., 10 MAR 1680, Brøter i Skedsmo, f. ca. 29 SEP 1645, Vendsyssel, Danmark,
   d. 23 NOV 1718, Vilberg, Sørum. Wexel synes ved giftermål å ha bodd på gården Asak, kjøpte Øvre
   Vilberg ca. 1687. Han døde 28 MAR 1712, Øvre Vilberg, begr. 5 APR. Sorenskriver i Nedre Romerike
   9 AUG 1679. I en bønnebok har han skrevet i anledning sitt ekteskap: "Gud gifve os Lycke og
   Velsignelse her i Verden at lefve paa, at vi efter dette Lif Himmerig kan faa"(1). To sønner er
   kjent i 1701, Hans 19 år, på Christiania skole, samt Anders 17 år samme sted. Tingdokument


Slektens
våpenskjold

 Hans Wexelsen (eller Wexels) f. ca. 12 DES 1682, sorenskriver, g. Sophie Christiane
 Broholm, 1711, Bredtvedt, Aker, f. 1687, d. 1 AUG 1777, Vilberg. Hans døde 30 NOV 1730,
 på Øvre Vilberg som han overtok etter faren. Ble sorenskriver i Nedre Romerike 1710. 
 Kjøpte begge kirkene i Sørum på auksjon i 1722. De ble solgte året etter hans død. I en
 fortegnelse over kirkens inventar står det: "En Lysekrone, given af Sorenskr. Hans 
 Wexelsen og hans Kiæreste Sophie B." og: "En ny sort Fløjels Messehagl med Crucifix
 bordyret, given af Sorenskr. Hans Wexelsen 1719".     Rettsdokumenter
      1. Mette Wexels f. 25 DES 1711, Nannestad, d. 1804, Nannestad, gravl. 17 JUL 1804,
        Nannestad. Bodde 1777 hos sin bror Wexel Hansen Wexels og i 1801 var hun leieboer
        90 år gml. på gården Kasrud i Nannestad. Ugift.

      2. Maria Wexels f. 5 FEB 1713, Øvre Vilberg, d. før 1777.

      3. Elen Maria Wexels f. 27 APR 1714, Øvre Vilberg, d. i Skjeberg, gravl. 28 NOV
        1784. Gift med brugsfogd Christian Rested i Skjeberg (d. 1757), 4 ukjente barn.

      4  Wexel Hansen Wexels f. 14 SEP 1715, Vilberg, Sørum, dp. 18 SEP, prest i Nannestad, g.
        Anne Louise Leganger, 22 FEB 1753, Eidsvoll, f. 1730, Skjold, d. MAI 1774. Wexel
        d. 2 DES 1790 på gården Midteeg, Holter. Student Chr.ania Latinskole 1735, Ex. Philos.
        1736, theol. embedsex. 1739, homiletisk prøve 23 SEP, privatlærer til han 1 JAN 1745
        ble personell kapellan hos sokneprest Lars Widing i Nannestad, ordinert 21 MAI. Holdt
        gudstjenste første gang i Nannestad kirke den 2 DES 1745. Res. kap. 1754 med 120 Rdlr
        i lønn, sokneprest 4 OKT 1773. Fikk gården Bjerke til "Brug og Beboelse", men bodde
        på Midt-Eik som antagelig var i hans eie. Der sto i 1863 en seng fra hans tid.
        En skrivelse (Norges Intilig. Sædler) er kjent: "Forslag og Inbydelse til en
        Forsørgelses-anstalt for Enker af alle Stender", Christiania 2 Maj 1746. Noen 
        (mindre hyggelige) opplysninger om ham i Nannestad bygdebok.   Hans autograf.
a. Hans Wexels f. 10 JAN 1754, Nannestad, kammerråd, g. Hedvig Elisabeth With, 21
  JUL 1779, København, f. 28 APR 1752, døpt 6 MAR 1752, d. 27 MAR 1832, Kr.ania.
  Hans døde 15 AUG 1808, Kr.ania. Fulmektig hos Generalkrigskommisær Wachnitz, lærte
  tysk og tok dansk jur. eksamen, forretninger ved Finanskassedireksjonen og ansatt
  ved Det islandske handelskompaniet i København. Ble etter å ha lagt frem en plan
  til forbedret driftsmåte av norske glassverker, kammerråd og bestyrer av disse.
  Bodde 1801 i Toldbod Gaden 142A, Kr.ania, med kone, 5 døtre og en sønn.
             Conradine Dunker forteller
          (1) Maren (Maja) Brøcher Wexels f. 9 MAI 1780, København, d. 9 DES 1827, Kr.ania.
             g. Milter Lund 14 AUG 1799, forvalter Svelvik glassverk, f. 1774, d. 4 JUN 1808.

             (a) Hedvig Elisabeth Lund f. 19 MAR 1801, Svelvik, d. 26 MAR 1830, g.
               W. A. Wexels 5 NOV 1823, pastor (fetter av moren)

          (2) Anne Louise Leganger Wexels f. 9 APR 1781, København, d. 19 DES 1865, Mælum
             Biri, g. Johan David Bertram Keilhau 18 SEP 1801, f. 5 MAI 1763 Holsten,
             sokneprest Biri, (enkemann med 2 barn) d. 1807. Hun var stemor til Baltzasar
             Mathias Keilau (prof. i mineralogi ved Kr.ania univ.) og fikk barna (1):
             (a) Hedevig Elisabeth Keilau f. 14 FEB 1803. Ugift.
             (b) Marthe Marie Keilau f. 15 FEB 1804, d. 30 APR 1882. Ugift.
             (c) Johanne Marie Keilau f. 28 FEB 1805. Ugift.
             (d) Hans Wexels Keilau f. 27 MAR 1806, d. 26 AUG 1815.

          (3) Margrethe Munthe Wexels f. 11 MAI 1782, København, d. 31 MAI 1851, Kr.ania,
             g. Johan Emmerich Schløsser 1804, major, f. 1771, d. 4 SEP 1824 (53 år),
             "Chef ved det Nordenfielske Infanteri Regiment."
.

             (a) Henriette Fredrikke Christiane f. 22 JUL 1807, g. Abraham Burensund
               Rein 13 MAR 1827, f. 11 SEP 1796, overtoldbetjent Kr.ania, d. 24 JUN
               1854 da en tung balle på tollboden falt ned over ham.

               (1) Johan Eimerich, f. 21 DES 1827
               (2) Carl Lauritz, f. 9 JUL 1830
               (3) Josef Frants Oskar, f. 23 OKT 1836

          (4) Dorothea (Thea) Elisabeth Vauvert Wexels f. 11 JUL 1783, Trinitatis krk.,
             København, d. 2 FEB 1848, Esrom, DK, g. Paul Arnesen 26 NOV 1806, Kr.ania,
             f. 1776 Island, d. 12 APR 1851, København, overlærer i Kr.ania, 1812 rektor
             og bekjent lexikograf i Danmark. De fikk 10 (11?) barn: (Coradine D. forteller)
             
             (a) Hans Arnesen Wexels, f. og d. 1808. 
             (b) Hans Leganger Arnesen f. 5 DES 1809, Kr.ania, bosatt, ugift, 1846-1855 på
                Christiansted, St. Croix: "planter, Upper Court Attorney, lawyer &
                inspector of His Majestys estates".
             (c) Hedvig Elisabeth f. 18 JAN 1811.
             (d) Sigurd Christian f. og d. 1811.
             (e) Benedicte Martinette f. 13 NOV 1813.
             (f) Peder Krog Meyer f. 10 MAR 1815, herredsfogd på Als, g. Wilhelmine
                 Hastrup og fikk 5 barn.
             (g) Wilhelm Fredrik f. 22 AUG 1820, d. 1839.
             (h) Dorothea (Thea) Pauline Arnesen f. 26 OKT 1821, København, g. Hans
                 Wexel Wexelsen, 13 JUL 1857 (fetter, se 5, d).
             (i) Marie Sophie Benedicte Hedvig f. juli 1824.
             (j) Børge Thorlacius f. 26 AUG 1828, d. 1830.        
(5) Wexel Hansen Wexelsen f. 13 JUL 1784, København, døpt i Nikolaj kirke,
  gårdbr., g. Marie Louise Wexels (kusine) 13 JUL 1815, f. 8 JUL 1793,
  København, d. 13 APR 1873, Sukkestad, gravl. 23 APR Hoff kirke Ø. Toten.
  Wexel døde 15 JAN 1867, Sukkestad, gravl. 25 JAN Hoff. Student i København,
  deltok som underoffiser i byens forsvar 1807. Forvalter av Hurdals glass-
  verk til det ble solgt til private interesser (1824). Forvaltet deretter
  svogerens (Delphin) prestegård, kjøpte 1834 Sukkestad nordre. Han var(6):
  "en ualmindelig vakker mand, men ogsaa en i sandhed god og kjærlig mand".
 Portrett.  Louise og døtrene Marie (til v.) og Fredrikke.  Sønnene.
             (a) Hans Wexelsen f. 17 MAI 1816, Hurdal, d. SEP 1820, Hurdal.
(b) Fredrik Nannestad Wexelsen f. 24 FEB 1818, Hurdal Verk, prest, g.
   Inger Desideria Dessen, 13 JUL 1848, f. 12 SEP 1823, Lunde, Melhus,
   d. 26 OKT 1881, Trondheim. Fredrik døde 28 MAR 1896, Trondheim,
   bosted Trondheim. Oppdratt hos morbroren W. A. Wexels i Kr.ania,
   Artium 1835, teolog 1840. Lærer Drammens latinskole, per. kap. i
   Klæbu 1847, sognepr. Baklandet 1852, hospitalprest 1867, res. kap.
   domkirken 1879-83, vikarprest for sønnen i Overhalla 1885-86.
   Portrett Beretning om hans unge år  Autograf Hans opptegnelser
   
  [1] Vilhelm Andreas Wexelsen f. 5 JUN 1849, Klæbu, biskop,
     statsråd, g. Anna Beate Nilssen, 2 DES 1874, f. 11 JUL
     1853, Sparbu, d. 12 MAI 1942. Vilhelm døde 19 JUL 1909,
     Trondheim, bosted i 1900, Oslo. På støtten i Trondheim
     domkirkegård står det: "NORSKDOM OG KRISTENDOM". Skrev
     bok (6) om faren. Om stemmerett for kvinner
             Portrett
                  (A) Anna Beate Wexelsen f. 11 SEP 1875, Sparbu, g.
                    Jens Ingolf Evang, 27 SEP 1899, Kr.ania, f. 27
                    NOV 1873, Kr.ania, Overretssakfører, bosted Oslo.
                    Anna døde 12 MAI 1942, Oslo.

                    i.  Haakon Evang f. 1900, Kr.ania.
                    ii. Anne Beate Evang f. 1901, Kr.ania.
                    iii. Karl Evang f. 19 OKT 1902, Kr.ania, helsedirektør,
                       d. 3 JAN 1981, Oslo, gravl. 22 SEP 1982, Vestre G..
                    iv. Ingrid Evang f. 1904, Kr.ania.
                    v.  Kari Evang f. 1906, Kr.ania.
                    vi. Ragnhild Evang f. 1908, Kr.ania.
                    vii. Vilhelm Andreas Wexelsen Evang f. 1909, Østre Aker,
                       d. JAN 1983. Oberst, sjef for E-staben.
                    viii. Jens Evang f. 1911.
                    ix. Fredrik Evang f. 1913.
                     x. Marie Elisabeth Evang f. 1914.

                  (B) Ingrid Wexelsen f. 9 JUL 1877, Sparbu, d. 1 MAR
                    1946, Oslo, bosted Oslo, Lærerinne ved Kr.ania
                    døveskole fra 1895. Ugift
 
                  (C) Fredrik Nannestad Wexelsen f. 6 APR , dp. 1 JUN 1879
                    Kolvereid krk., bibliotekar ved UB, d. 28 DES 1962, Oslo
 
                  (D) Haakon Wexelsen f. 13 JUN 1882, d. 2 AUG 1891,
                    Overhalla, druknet ved bading.

                  (E) Vilhelm Andreas Wexelsen f. 31 MAR 1886,
                    Overhalla, cand. jur. 1909, d. 26 DES 1912, Oslo

                  (F) Vidar Wexelsen (Per Kvist) f. 4 APR 1890, Overhalla, revyartist
                    g. (1) 11 MAR 1919, Kally Nanna Løchen, f. 15 JUL 1891, d. 5 DES
                    1943, g. (2) 6 AUG 1931, Sigrun Svenningsen, f. 23 JUN 1902,
                    Oslo, d. 24 FEB 1971, Stavanger. Vidar døde 23 MAI 1947, Oslo. 

                    i. Vilhelm Andreas Wexelsen f. 22 OKT 1934, Pensjonist fra
                      Luftforsvaret. Bosatt i Stavanger. Omtale ved 75 år.

               [2] Marie Louise Wexelsen f. 19 OKT 1850, Klæbu, g. Lorentz Peter Nilssen,
                  24 NOV 1874, Tr.heim, Hospitalkirken, f. 19 AUG 1844, Verdal, d. 21 
                  JUL 1916, Oslo, bestyrer av Landbrukskole Bodin, Vardal, Oslo. Hun
                  d. 26 MAR 1934, Oslo.

                  (A) Gudrun Anker f. 13 DES 1875, Bodin, musikklærer. Gift med Nils
                     Botvid Anker, ing. i Vassdragskontoret. Hun d. 4 FEB 1958.
                  (B) Hans Nilssen f. 5 JUL 1877, Bodin, farmaceut, død i USA.                
                  (C) Anna Nilssen f. 25 AUG 1878, Bodin, ansatt i Kirkedept.,
                     bosted Kr.ania, d. OKT 1963, Oslo.
                  (D) Aagot Nilssen f. 4 APR 1880, Bodin, d. 24 DES 1942, Bodø.
                  (E) Fredrik Wexelsen Nilssen f. 21 NOV 1881, Haug, Vardal, kaptein,
                     lærer, skolestyrer, g. Ingvild Rønneberg, 26 AUG 1913,lærer,
                     f. 1 FEB 1890, Oslo, d. 14 FEB 1963 Halden.
                     Fredrik d. 19 FEB 1970, Halden.
                      i. Fredrik Nannestad Pharo f. 13 JUN 1914, Balangen, d. 23
                       JUL 2000 Sarpsborg, g. Hildur Elna Knudsen. Barn:
                         Helge, Ingvild Elisabeth og Øyvind Tore Pharo. 
                     ii. Inger Desideria Nilssen f. 6 OKT 1915, g. Einar
                       Dorenfelt Jenssen. Barn:
                         Inger D. Karlsen, Lauritz og Stein D. J.
                     iii. Hans Ramm Nilssen, f. 24 AUG 1919 g. Kate Torp 
                       f. 1920. Barn:
                         Jan Torp Pharo, Erik Torp N. og Vera Stjernevall.

                  (F) Karl Pharo f. 29 APR 1883, Bodin, gårdbruker, d. 9 APR 
                    1971, g. Ågot Winnem.
                      i. Yngvar Pharo. Bosted Fauske, Nordland.

                  (G) Asbjørg Nilssen f. 24 OKT 1886, Haug, Vardal, d. 10 JAN 1981,
                    Birkerød, Danmark, g. 2 JUL 1909 Vilhelm Birkedal la Cour.
                  (H) Ejnar Pharo f. 27 JAN 1889, d. 27 JUN 1978, Bærum.           
                  (I) Gunnar Pharo f. 13 JAN 1892, d. 26 MAI 1966, Bodin, snekker.
               [3] Marie Nicoline Wexelsen f. 15 MAI 1852, Trondheim, d. 4
                  JUN 1859.

               [4] Vilhelmine Elisabeth Wexelsen f. 4 SEP 1853, Baklandet,
                  Tr.heim, g. Fredrik Kristian Mikal Jahn, 10 MAI 1872,
                  Trondheim, f. 1837, tannlege, bosted Trondheim. Hun skrev
                  bok om Anders Reitan (1926) sammen med Johan Falkberget.

                  (A) Fredrik Wexelsen f. 28 DES 1876, Tr.heim, ing. i USA,
                     g. Ellen Busch-Nilsen.
                  (B) Valborg Weber f. 1878, Tr.heim, gift i Tyskland med
                     Arthur Weber.
                  (C) Gunnar Jahn f. 10 JAN 1883, Tr.heim, jurist, Oslo.
                  (D) Inger Desideria f. 9 JUL 1885, Tr.heim,
                     gift med P.C. Barth, 1907, lege i Sulitjelma.
                  (E) Elisabeth Wexelsen f. 25 MAI 1888, Tr.heim, artium
                     1907.
                  (F) Kristian Jahn f. 1892, Tr.heim, d. 1908.
       
[5] Valborg Wexelsen f. 28 FEB 1855, Tr.heim, g. 29 MAR 1882, Trondheim,
   Kristofer (Keto) Myhre f. 1856, Skien, handelsmann, grosserer
   Kristiania Trævarefabrikk, eier Gullrammefabrikk i Drammen.
   Valborg døde 19 JAN 1889.

    (A) Betsy Fabricius f. 1883, bosted Notodden. Gift
       med Harald Bonnevie 4 JUN 1910, ing. i Notodden
    (B) Borghild Myhre 
    (C) Hjørdis Myhre
               [6] Wexel Hansen Wexelsen f. 17 DES 1856, Tr.heim, hjemmedøpt 12 JAN,
                  bekreftet 12 APR, Bakklandet, d. 29 OKT 1857, gravl. 4 NOV Bakklandet.

               [7] Fredrikke Vilhelmine (Rikke) Wexelsen f. 29 JUL 1858,
                  Trondheim, ansatt i Norges Bank 1895, g. Ole Marius
                  Monsen, 26 JAN 1883, f. 21 DES 1851, Kr.ania, prest Berlevåg,
                  Tana, d. 26 MAR 1892, Berlevåg. Fredrikke døde 27 JUL
                  1941, Oslo, gravl. 22 AUG 1941, Vår Frelsers G., Oslo.
                  Bosted 1910: Neuberggt. 1,2 (hele fam.), siden Eugeniesgt. 20,3.
                  Familien fikk navnet Freihow ved kongl. res. 19/3-1903.

                  (A) Halfdan Wexelsen Freihow f. 22 NOV 1883, Tana, sokneprest,
                    d. 20 DES 1965, gravl. Vinje. G. (1) Signe Freihow 26 JAN 1911,
                    Oslo, f. 15 NOV 1889, Oslo, d. 5 MAI 1911, G. (2) Helene
                    Ingeborg Godskesen 15 JUL 1920, København, f. 29 JAN 1890,
                    København. Sokneprest i Vinje 1920, Inderøy 1925, Nykirken
                    Bergen 1932, Gjerpen 1936. Dr. phil. 1937. Ble berømt
                    for sin faste holdning mot tyskerne under krigen.
                     i. Synnøve Wexelsen Freihow f. 4 APR 1921 Vinje, g. 1950
                      Nils Backer-Grøndahl f. 29 JUL 1922, Dieppe, FR, advokat.
                    ii. Astri Wexelsen Freihow f. 31 MAI 1923, g. Reier Schøne, lege.
                    iii. Håkon Wexelsen Freihow f. 6 APR 1927, ambassadør,
                       g. Orlaug Sunde. St. Olavs Orden 1988. Barn:
                             Halfdan Wexel Freihow, f. 7 MAI 1959, forfatter. 
                    iv. Elisabeth Wexelsen Freihow f. 6 APR 1927, døde ung, 
                       g. Samuel(Sam)Ugelstad (1907-88), reder. 

                  (B) Birger Wexelsen-Freihow f. 12 JAN 1885, Tana, lege, d. 30 JUN
                    1963, gravl. Vår Frelsers G., Oslo. G. Eleanore Heiberg f. 17 JUL 
                    1894, d. 26 FEB 1983. Lege Høyanger 1920, deretter Stryn, Kirkenær.
                     i. Wilhelm Andreas Wexelsen-Freihow f. 1917, døde ett år gammel.
                     ii. Gerd Heiberg W-F f. 15 APR 1919, Hattfjelldal, sykepleier,
                       g. 1946 Erling Kruge Brodwall f. 16 APR 1921, Lærdal, dr. med.
                    iii. Aase Wexelsen-Freihow 6 SEP 1921, Bergen, fysioterapeut,
                       eget inst. i Hamar, g 1957 Agnar Lien, f. 1922, lektor.
                     iv. Berit Freihow Sande f. 16 MAI 1923, Høyanger, d. 24 DES 2005.
                       Bosatt Sandane.                     
                Intervju  v. Birger Wexelsen-Freihow f. 1924, Høyanger, teolog, leder i
                       sjømannsmisjonen, g. Berit Asdahl, f. 1928. Barn:
                              Ole-Fredrik Wexelsen-Freihow, f. 1964.                            

                  (C) Borghild Wexelsen-Freihow f. 2 JAN 1887, Tana, sykepleier,
                    d. 1927, Stokmarknes, gravl. Vår Frelsers G., Oslo. Ugift.
                    Mye syk som barn med høy feber.

                  (D) Hjørdis Wexelsen-Freihow f. 22 FEB 1888, Tana, d. 1961, Årnes,
                    gravl. Vår Frelsers G., Oslo. Ugift. Kasserer Norges Bank.

                  (E) Fredrik Wexelsen-Freihow f. 4 SEP 1890, Tana, lærer Oslo Handelskole,
                    d. 27 DES 1976, gravl. 10 MAI 1977, Vår Frelsers G., Oslo.
                    G. Henrikke (Rikke) Heiberg, f. 25 OKT 1896, d. 30 JAN 1982.

               [8] Wexel Hansen Wexelsen f. 30 MAI 1862, Tr.heim, dpt. 6 JUL Bakklandet, konf.
                  7 OKT 1877 Hospitalkrk. (Sg). Lektor i Lillehammer, d. 1931, g. Bertha
                  Margrete Kvenild, 12 NOV 1893, Tr.heim, f. 2 MAR 1864, Tr.heim, d. 1942. 

                  (A) Gudrun Wexelsen f. 18 APR 1894.
                  (B) Astrid Wexelsen f. 13 JUL 1895.
                  (C) Inger Desideria Wexelsen f. 13 AUG 1896.

                  (D) Håkon Wexelsen f. 29 AUG 1898, Asker, prof. NLH, genetikk,
                    g.(1) Ruth Agnes Gordon, 1928, USA, f. 30 AUG 1894, USA,
                    d. 17 MAI 1945. G.(2) Gudrun Elise Rime, 1950, f. 26 JAN 1916.
                    Bosted Ås, fikk St. Olavs orden 1. kl. 1959, d. 1979. 
                     i. Gunvor Wexelsen f. 1931. Bosted USA.
                     ii. Astri Wexelsen f. 1935. 
                    iii. Berit Wexelsen f. 1951. Bosted Ås, terapeut.

                  (E) Solveig Wexelsen f. 29 AUG 1898, Asker, tvilling.
                  (F) Gunvor Wexelsen f. 4 NOV 1899, Asker.
                  (G) Fredrik Nannestad Wexelsen f. 15 MAR 1901, Asker.
                  (H) Valborg Wexelsen f. 19 MAR 1903, Holmestrand,
                    lærer blindeskole, g. Bertrand Krøsterud, f. 1889, disponent.
                  (I) Aaslaug Wexelsen f. 18 SEP 1905, Holmestrand, bibliotekinspektør,
                    g. Jakob Wilhelm Knudsen, d. 10 OKT 1995, Sarpsborg, begravet
                    Hokksund, Øvre Eiker.

               [9] Gudrun Wexelsen f. 16 SEP 1865, Tr.heim, dpt 22 OKT, Bakklandet, 
                  d. 19 APR 1868, gravl. 25 APR, Bakklandet, Hjernebetendelse.

             (c) Bolette (Letta) Cathrine Wexelsen f. 4 JUN 1820, Hurdal, g. Fredrik
               Nannestad Wexels (fetter), 13 JUL 1852, Østre Toten, f. 18 JUN 1826,
               Kr.ania, d. 2 JUN 1866. Bolette døde 17 JUN 1886, Kristiania, bosted
               Pilestrædet 23. En sønn.
(d) Hans Wexel Wexelsen f. 14 FEB 1823, Hurdal, lærer, redaktør, d. 23 MAI 1902,
   Stjørdal. Konfirmert 30 SEP 1838, Hoff, Ø. Toten ("Meget god"). Bodde hos W. A.
   Wexels i Kr.ania. Sto i butikk, gikk i fargelære, men måtte slutte da han ble
   sterkt angrepet av gikt. Eks. Klæbu sem. 1848 i Klæbu, deretter Trondheim,
   hvor han hadde pikeskole. Lærer i Skogn og redaktor av avis i Levanger. Gift
   13 JUL 1857 med sin kusine Dorothea Pauline (Thea) Arnesen f. København 
   26 OKT 1821. Ingen barn. Adopterte Helga Moxnes f. 20/9-1864. Helga var
   bl.a. guvernante hos kjøpmann Størmer i Svolvær, bodde siden i Tr.heim.
         Om Hans W. og hans skole Portrett på vegg.
             (e) Hedvig Elisabeth Wexelsen f. 13 NOV 1824, Hurdal, d. 27 AUG 1852,
               Kr.ania, bodde fra barnsben av hos tanten Rikke Wexels i Ringsaker.

             (f) Fredrikke Wilhelmine Wexelsen f. 25 MAR 1826, Ringsaker, d. 23 JUL
               1920, Trondheim, gravl. Tilfredshet kirkegrd., bosted
               Trondheim (Kjøbmannsgt. 6), ugift. Portrett
(g) Wilhelm Andreas Wexelsen f. 8 APR 1828, Ringsaker, prest, g. Johanne
   Henrikke (Rikka) Lyng, 13 JUL 1860, f. 12 AUG 1837, Trondheim,
   d. 21 DES 1892, Oslo (kreft i halsen). Wilhelm døde 19 MAR 1904,
   Oslo, gravl. Oslo. Artium 1848, teolog 1855, per. kap. på Hitra
   1858, res. kap. Øvre Stjørdal 1864, soknepr. Ofoten 1870, Eid
   1878 og Oppdal 1884. Avskjed 1890.
   Bodde deretter i Oslo, Saxegårdsgt. 8, og tilsist Vinjesgt. 1
   sammen med datteren Andrea. 
        Noen vita    Familiebilde  Familiebilde
      [1] Ingeborg Louise Hermane Wexelsen f. 15 JUL 1861, Hitra, d. 6 FEB
        1939, Trædal, Sogn, g. bonde og stortingsmann Lasse Trædal, 15 SEP
        1886, Oppdal. Skolegang i Trondheim hos onkelen Hans W.,
        Vonheim folkehøyskole 1880.
           Portrett (repro: Svein Trædal)                
                            Se også Trædalsslekta
      [2] Ragnhild Wexelsen f. 21 OKT 1862, Hitra, d. 20 NOV 1942, Sogndal,
        Sogn, g. fylkeslege Ludvig Trædal 26 OKT 1894, Kr.ania.
        Skolegang i Trondheim hos onkelen Hans W. Ungdomsbilde      [3] Wexel Hansen Wexelsen f. 22 FEB 1864, Trondheim, d. 16 JUL 1878,
        Trondheim, gravl. 20 JUL, Vor Frue, Tarmbetændelse, bosted
        Strandgaden (hos Lyng), 14 1/2 år og elev ved Latinskolen.
     [4] Sigrid Marie Wexelsen f. 14 FEB 1866, Øvre Stjørdal, g. Alfred
       Eriksen, 11 AUG 1890, Oppdal kirke, f. 30 AUG 1864, Kr.ania,
       sogneprest, stortingsm., d. 1934, Oslo, bosted Karlsøy, Vålerengen
       prestegård. Sigrid døde 29 JUN 1960 hos sønnen Heika, Fredrikstad.
                Ungdomsbilde
                  (A) Gunnar Eriksen f. 22 JUL 1891, Ålesund, sakfører, g. 30 AUG
                    1917, Asbjørg Nordang, bosted Oslo. Eget kontor i Oslo 1924.
                  (B) Erling Eriksen f. 20 JUL 1893, Karlsøy.
                  (C) Mirjam Eriksen f. 18 NOV 1864, Karlsøy, d. 20 NOV
                    1864, Karlsøy.
                  (D) Hagar Eriksen f. 18 DES 1895, Karlsøy, d. 10 JAN
                    1902, Karlsøy.
                  (E) Kaare Eriksen f. 27 NOV 1897, Karlsøy.
                  (F) Alv Eriksen f. 1 JUN 1899, Karlsøy.
                  (G) Øjvin Eriksen f. 6 SEP 1900, Karlsøy.

                  (H) Henrik (Heika) Eriksen f. 25 MAR 1902, Karlsøy, h. r. advokat, 
                    g. Rakel Riiser, 27 AUG 1931, Sarpsborg. Bosted: Fredrikstad.
                    Overretsakfører 1924, eget kontor 1941.

                  (I) Solvejg Eriksen f. 9 AUG 1903, Karlsøy, journalist, forfatter,
                    d. 10 AUG 1993, Oslo. Skrev flere bøker, bl. a.: "Den ene og de
                    seks", "Brød i Himmelen" (om foreldrene) og en film (Cecilia). 
                    Nekrolog i Aftenposten 5/10-93. Opprettet S.W.E.'s legat for 
                    stipend til skrivekyndig kvinne som skriver om kvinnesak
 
[5] Johanne Henrikke (Rikke) Wexelsen f. 28 SEP 1867, g. Jørgen Andreas
  Aune, 28 SEP 1893, Kr.ania, f. 20 MAR 1866, Åfjorden, Fosen, tele-
  grafbestyrer, bosted Aurdal, Valdres. Familiebilde Familiebilde
  Senere bosted Tvedestrand. 
   (A) Wilhelm Andreas Wexelsen Aune f. 5 AUG 1894, Tvedestrand,
     g. Hildur Hoel, d. 20 AUG 1954, Trondheim. Barn Kari og Jørgen Andreas.
                  (B) Leif Aune f. 19 NOV 1895, Tvedestrand, bygningssjef, g. Alfild
                    Gjemstad, f. 1900, d. 1949. Ordfører i Bodø, døde 1962.
                     Barn:
                       Leif Jørgen Aune, f. 7 JUN 1925, Bodø, d. 20 JUL 2019,
                       Fredrikstad. Statsråd.  

                  (C) Birger Aune f. 19 JUN 1897, Tvedestrand, bosted Bærum.
                    Moren bodde sine siste år hos ham. 
 
[6] Johan Daniel Fyrstenberg Lyng Wexelsen f. 14 SEP 1869, Kirkeby,
  Meråker, verksmester, g. Margot Johnsen, 10 MAR 1892, f. 8 OKT 1870,
  Kr.ania, d. 20 JUN 1950. Ingeniør/elektrotekniker, div. steder i
  USA, siden i Meråker, Hafslund, og Årlifoss der han var verksmester på
  kraftstasjonen. Han d. 20 JAN 1966. Familiebilde  Familiebilde
                  (A) Liv Wexelsen f. 24 AUG 1894, Minneapolis, Minnesota,
                    g. Andreas Holmvik, f. 1879, ingeniør.
                    Liv bodde siste tiden i Bærum. 

                  (B) Aaslaug Kari Wexelsen f. 21 JUL 1897, Røros. Lærerinne i 
                    Notodden for evneveike barn. Ugift, d. 24 AUG 1952.

                  (C) Vexel Alf Wexelsen f. 20 JUN 1900, Hafslund, bosted 1920, Heddal
                     (Årlifoss, vaktmesterbolig) sammen med familien, i guldsmedlære,
                     d. 29 APR 1976 Asker.

                  (D) Johanne Kathrine Sølvie Wexelsen f. 14 DES 1906, Modum,
                    Gjeithus, lærerinne, g. Ole Kleven, f. 1900, maskinist.

                  (E) Ingeborg Martha Lyng (Basken) Wexelsen f. 16 FEB
                    1909(8), Meråker, NTr. g. i USA med Kristian Hansen, f. 1906.

               [7] Andrea Sofie Wexelsen f. 18 MAR 1871, Diakonisseanstaltens
                  sykehus, Trondhjem, bosted 1910: Sofiesgt. 16, Kr. ania, ugift.
 
[8] Wilhelm Andreas Wexelsen f. 17 JUL 1873, Ofoten, tannlege,
   g. Dagmar Schulrud, 30 AUG 1897, f. 24 JUN 1876, Røros.
   Wilhelm døde 1936, bosted Bergmannsgt. 18, Røros. Huset
   ble solgt til Røros Vel i 1922 og det er nå kaffistugu.
       Portrett     Familiebilde
                  (A) Johanne Henrikke (Rikka) Wexelsen f. 2 AUG 1898,
                    Røros, g. Asbjørn Lie, f. 9 NOV 1898, Trondheim,
                    d. 10 JUN 1961, Trondheim, bosted Havsten, Trondheim.
                    Johanne døde 20 JAN 1979, Trondheim. Asbjørn: bestyrer
                    av Halvor Jensen og Sina (f. Lyng)'s legat.
                      i. Peter Wilhelm Lie f. 7 MAI 1924, Trondheim,
                        tanntekniker, g. Dagny Hansen, bosted Sandefjord.
                      ii. Bjørn Lie f. 20 JUL 1925, Trondheim, gårdbruker,
                        fisker, g. Oddveig Lie, bosted Hitra.
                     iii. Dagmar Lie f. 24 AUG 1927, Trondheim, sykepleier,
                        g. Johan Gjendem, f. 4 AUG 1924, bosted Aurosen.
                  (B) Wilhelm Andreas Wexelsen f. 26 AUG 1899, Røros,
                    arkivar i NTB, g. Eva Næss, f. 24 JUL 1902, d. 10 JAN
                    1991, Oslo. Wilhelm d. 22 OKT 1974, bosted Oslo. Artium
                    på Hamar. Cand. theol.. Bosted Uranienborg Terrasse, Oslo.
                  (C) Liv Marie Wexelsen f. 22 MAR 1902, Røros, g. Johan
                    Langen, f. 1902, Røros, forretningsmann, bosted Røros.
                    Liv døde JAN 1988, Røros, bosted Røros, Kirkegt. 52.
                    Liv ble skilt da barna var blitt konfirmert.
                    
 
     [9] Einar Wexelsen f. 13 MAR 1875, Ofoten, kjøpmann i Narvik,
        d. 24 SEP 1963, Narvik, g. Helga Monsen, 13 JUN 1903, f. 
        19 JUN 1877, Bergen, d. 25 SEP 1950, Narvik. Han hadde 
        glassforretning (engros), pent landsted. Portrett

        (A) Halvor Wexelsen f. 2 MAI 1904, Narvik, d. 14 JUL 1904.
                  (B) Halfrid Wexelsen f. 28 APR 1905, Narvik, g. (1) 19 MAR 1932
                    Narvik, Sven Oppegaard Bruun, f. 14 MAI 1905, lege. En sønn.
                    Gift (2) Matheson, lege. Halfrid bosted Stavanger.

                  (C) Sidsel Johanne Wexelsen f. 14 MAI 1906, g. H.
                    Dishington, f. 1880, ingeniør. Sidsel bosted
                    Oslo, 3 døtre.

                  (D) Anna Helene Wexelsen f. 26 FEB 1908, Narvik,
                    bosted ved Ulleren kirke, Oslo. 

                  (E) Hans Schult Wexelsen f. 6 OKT 1911, Narvik, g. Mimmi
                    Heyerdahl, f. 1920. Hans d. 1 DES 1982, bosted Oslo.
                    i. Einar Wexelsen, f. 5 JUN 1944, førstekonservator
                      Haugar Vestfold kunstmuseum, Tønsberg.
  
 (h) Christian Delphin Wexelsen f. 24 MAR 1830, Engeland, Rognstad, Østre
    Toten, døpt 10 MAI 1830 Balke kirke, landskapsmaler, g. Gunhild Voigt,
    20 SEP 1869, Ø. Toten, f. 13 NOV 1843, Aker, d. 28 MAR 1896, Kr.ania.
    Christian døde 4 JAN 1883, Kr.ania, hans bosted, av lungeblødning. I ung 
    alder fikk han pukkelrygg, muligens p.g.a. tub.. Til Düsseldrof 1853-60
    og ble elev av Gude. Om sommeren dro han rundt i syd-Norge og malte. Alle-
    rede i 1856 ble han anmeldt som den fremste landskapsmaler i Norge i sin
    klasse. 5 malerier i Nationalgalleriet (kjelleren), mange i privat eie.
    Minneskrift om ham    Familiebilde    Noen malerier
      Portrett av foreldre(3)    Fra Kapp ved Mjøsa (1881)   

Mor fikk malt dette
hos Knut Glambek.
 (i) Inger Marie Lyche Wexelsen f. 20 SEP 1832, Engeland, Rognstad, Østre
    Toten, døpt 1 NOV 1832 i Balke kirke, forfatter, salmedikter, d. 7 DES
    1911, Trondheim, gravl. Tilfredshet krkgrd.. Etter båren gikk en flokk     
    barn som sang: "Jeg er så glad hver julekveld". Minnestenen ble hovedsake-
    lig bekostet av et stort antall tiøre-bidrag fra skolebarn. (Stenen er nå
    svært preget av elde og bør pusses opp). Hun skrev mange dikt artikler og
    flere bøker, bl.a.: Ketil, Vesle-Kari, Steffen. "Et Levnetsløp" (1866)
    var forut for sin tid (kvinnesak). Bodde på Sukkestad på Toten til
    foreldrene var døde (1873). Opphold ved Askov folkehøyskole i Danmark,
    1878-79. Bodde siden sammen med sin eldre søster Fredrikke, fra 1879
    på Hamar der de startet Norges første barnehage (Småbørnskole, 1884). Til
    Trondheim 1891. Helsen var skrøpelig og de måtte leve sparsommelig.
   Ungdomsbilde  Totenbrev Brev og brevkort fra Marie til broren Hans.

      I august 2003 fikk hun et monument på Lena. Se også.     
          (6) Fredricke Wilhelmine Wexels f. 12 SEP 1785, dpt. 11 OKT Nicolai krk., København, g.
             Peter Krog Meyer, 24 JUN 1804, f. 7 JAN 1780, Verdalen, professor, døde som utnevnt
             biskop til Als 25 JUN 1819. Fredrikke døde 24 APR 1830, bosted København.
              6 barn i Danmark:

             (a) Hans Wexels f. 31 MAI 1805, sokneprest Ulkebøl på Als, barnløs.
             (b) Hedvig Elisabeth f. 16 AUG 1806, g. Beck, dr. phil, kammerråd, 9 barn.
             (c) Fredrik Christian, forpakter, g. Julie Wilhelmine Grüner, 4 barn.
             (d) Louise Augusta f. 25 JUN 1811.
             (e) Marie Margrethe f. 30 SEP 1815.
             (f) Christian Carl Fredrik Emil August f. 15 JUL 1818, diakon i Sattrup,
               Slesvig, g. Vita Elise Charlotte Grüner. 

          (7) Alethe Benedicte (Letta) Wexels f. 1 NOV 1786, København, d. 12 APR
             1859, Kr.ania. Ugift

          (8) Laurine Johanne (Laura) Wexels f. 19 JUN 1788, Kr.ania, døpt Vor
             Frelsers kirke, d. 16 AUG 1868, Ugift.

          (9) Bastiane Elisabeth Wexels f. 26 MAI 1790, Kr.ania, d. 10 AUG
             1790.

          (10) Hans Leganger Wexels f. 23 AUG 1792, Kr.ania, d. 15 JUN 1794.

          (11) Karen (Kaia) Wexels f. 25 MAI 1794, Kr.ania, d. 3 MAR 1862,
             Ugift. Søstrene Letta, Laura og Kaia bodde i mange år hos pastor
             W. A. Wexels i Kr.ania. Laura styrte huset.
b.  Hans Leganger Wexels f. 9 FEB 1755, Nannestad, d. 7 APR 1835, København, g.
   Benedicte Martinette Radich. Direktør for den Grønlandske handel, justits-
   og senere etatsråd. Under den engelske blokkade i 1809 dro han til Norge
   for å kjøpe tømmer på statens regning slik at en i Norge fikk penger til 
   å kjøpe korn fra Danmark. (Ref. Joh. N. Tønnesens bok, se også). Barnløs.
        c.  Karen Margrethe Wexels f. 25 FEB 1756, Nannestad, dp. 2 APR, konf. 1771, d. 16
          MAI 1831, Nannestad g. 2 JUL 1789 Jens Gulbrandsen Engelstad, d. 4 JUL 1837,
          vaktmester (underoffiser) og gbr. Søndre Ullershov i Nes (1) fra 1790.

           (1) Anne Louise f. 1783, g. Søren Christiansen Riser, f. 1779, dpt. 1 APR
             1779, d. 23 SEP 1846, gårdbr. Hemnes Søndre, Høland. Søren var g. (2)
             10 OKT 1821, Hemnes krk., Ragnild Kjellsdtr. og fikk datteren Margrethe.

             (a) Christian Wexels Sørensen Riser f. 8 JAN 1804, d. 1870, g. Åse Marie
               Kristensdtr. Folberg (1812-80). Christian overtok S. Ullershov i 1823.

              [1] Karen Margrete f. 8 MAI 1834, d. 1925, g. Casper Riser, N. Ullershov.
              {2] Jens Engelstad f. 8 OKT 1835, d. 1910, g. Birgittte Mathilde Feltman
                 (1843-97) fra Fosserud. Jens overtok farsgården i 1868.
              [3] Carl Julius f. 6 MAR 1837, d. 14 JAN 1840.
              [4] Sigvard f. 6 MAR 1839, g. Marie Gladhus.
              {5] Carl f. 22 APR 1841.
              [6] Laura f. 14 SEP 1844, d. 1887.
              [7] Johannes f. 28 JUN 1846, g. Helma Rotnes.
              [8] Anton Wilhelm f. 11 MAI 1849.
             (b) Erik Sørensen Riiser f. 18 AUG 1807, Hemnes krk., gbr., g. (1) Maren Caroline
               Sofie Riser 22 NOV 1838, d. 1 DES 1839,(dtr. av kirkesanger Riser, kusine),
               ingen barn. I 2. ekteskap med Bolethe Hansdtr. f. 1817, barna:

              [1] Fredrik Schøning f. 22 MAI 1845.
              [2] Maren Carioline, tvilling, f. 22 MAI 1845, d. s. å.
              [3] Selma Caroline Fredrikke f. 7 DES 1846.
              [4] Adolf Emil Engelstad f. 5 AUG 1848.
              [5] Hilda Constanse Bertha f. 22 MAI 1851.
              [6] Bolethe Vilhelmine f. 1852
              [7] Alvilde M. f. 1856
              [8] Christian F. f. 1859

             (c) Petra Caroline Riser f. 27 SEP 1808, g. Gudbrand Andersen, gårdbr.

              [1] Karen Andrea f. 23 MAI 1833.
              {2] Anders f. 27 APR 1836.
              [3] Jens Christian f. 20 APR 1839.
              [4] Julius f. 14 FEB 1842.
              {5] Olaf f. 13 MAI 1845.
              [6] ? f. 10 DES 1847.
              [7] Carl Martin f. 15 MAI 1851.

             (d) Hans Leganger Riiser f. 22 AUG 1810, gårdbr. Åvold Girud, Nes,
               g. Elen Caroline Eriksdtr. f. 1823, Nes.

              [1] Carl Julius f. 29 OKT 1842
              {2] Edvard Gunnerus f. 27 SEP 1846
              [3] Anna Louise f. 25 NOV 1850
              [4] Kaja f. 1852

             (f) Carl Marius Riser, f. 26 APR 1814, d. 1839, g. med datter av
               lensmann Ousen i Fåberg. Hadde sønnen Olaf som døde ung.

        d.  Christiane Sophie Wexels f. 15 JUN 1758, Nannestad, dp. 23 JUL, konf. 1773 Holter
          anneks, d. 1816. G.(1) Anders Halvorsen Fjellet, gårdbruker Preståsen u. Nannestad 
          prestegård, g. (2)7 JUL 1789 Christian Berg, lensmann i Nannestad, d. 1800. I 1801 var
          hun som enke leieboer 43 år gml. på Uchestad med datteren Anne Berg (12 år gml).
          Etterkommere: familiene Nielsen, Christensen, Tollefsen, Nissen (1) og i USA (8):
           (1) Mari Andersdtr. f. 1780.

           (2) Andrine (Andrea) Andersdtr. døpt 8 OKT 1787, d. etter 1865, g. Lars Nielsen,
             f. 1782, d. 1860, gårdbr. Århus, Holter i Nes. I 1801 bodde Andrea (14 år gml.)
             hos tanten Karen Margrethe på Ullershaug søndre i Nes.

             (a) Karen Oline f. 14 NOV 1814, g.(1) 29 DES 1829 Amund Christensen Runi,
               f. 9 DES 1804, d. 1851, g.(2) Hans Jakob Hansen Holter-eie (8).

              [1] Niels Christian f. 9 SEP 1830, Århus(Nordstuen), Holter, Nes, db. 19 SEP,
                g. Gorine Olsdtr. (1835-91). Niels var smed og fikk bruket Inngjerdinga i
                Holter 1860, og var den siste husmannen der. Døde i 1891. Barn: Amund 
                Olaf (f. 1856), Bernt (f. 1859), Kristian (f. 1861, til USA), Anton Ludvig
                (f. 1863, til USA), Berte Maria (1866-80), Ole (1869-85), Kirstiane Alotte
                (Karoline, f. 1872), Andor (f. 1874, g. Lina Kaspara Andreasdtr. Stein). (8).
              [2] Anton Ludvig f. 29 MAI 1843, Århus(Nordstuen), Holter, Nes, g. 9 DES 1867,
                Marte Marie Nilsdtr. f. 9 DES 1842, Degerdalen, Nes. De dro 23 APR 1868 til
                Iowa (IA), USA, med båten "Bark Olaf" fra Oslo til Quebec. Anton ble farmer 
                i Fertile Township, Worth County, der han d. 19 OKT 1909. Marte d. 6 MAR 1912.
                Kirketilhørighet: "Norwegian Evangelical Lutheran". Barn: Amalie Nilsine
                (Molly) (f. 1 NOV 1872, Fertile Twp., d. 6 NOV 1901, Joice, IA, lærer, g.
                8 JUN 1892 Iver K. Lockrem, 4 barn), Edon (Eddie, f. 14 NOV 1875, Fertile
                Twp.), Thea Caroline (f. 1 AUG 1880, Fertile Twp., lærer, g. ca. 1904
                Herman Smesrud, bosatt Mason City, IA). Mange etterkommere i USA (8).

           (3) Anne Johanne Berg f. 1788, d. 1842, g. Erik Tollefsen, gårdbr. Gangnes,
             Høland. Hadde 7 barn, bl. a. Karen Sophie, Christine, Tollef, Andreas.

           (4) Louise Berg f. 20 JUN 1791, g. 3 SEP 1824, Peder Hansen Schou, f. 19
             MAI 1795, fullmektig Hurdals Glassverk, proprietær, d. 185?. Ingen barn.
           (5) Karen Berg
           (6) Sofie Berg
           (7) Kristine Berg
 e.  Fredrik Nannestad Wexels f. 1 NOV 1759, Nannestad, dp. 23 NOV, konf. 1774
   Holter anneks, forvalter glassmagasinet i Kbh, administrator Norges glassverk
   1809 etter sin bror, g. Bolette Cathrine Balling, 13 JUL 1786, f. 8 APR 1765,
   København, d. 1809, København.
   Fredrik døde 23 AUG 1825, Nannestad. Han ble begravet i Nannestad hovedkirke
   i samme grav som sin far (1).

   (1) Hans Emanuel Wexels f. 9 APR 1787, København, cand. theol., d. 20
      SEP 1812, København.

   (2) Wilhelm Wexels døpt 12 SEP 1788, København, d. 22 SEP 1794.
          (3) Andreas Jørgen Wexels f. 1 APR 1790, København, d. 1796, gravl. 5
             DES 1796.

          (4) Marie Louise Wexels døpt 13 JAN 1792, København, gravl. 1 FEB 1792.

          (5) Marie Louise Wexels f. 8 JUL 1793, København, g. Wexel Hansen
             Wexelsen (fetter) 13 JUL 1815, f. 13 JUL 1784, København, døpt Nikolaj
             kirke, Gårdbruker, d. 15 JAN 1867, Toten, bosted Sukkestad, Ø. Toten.
             Marie døde 13 APR 1873, Sukkestad, gravl. 23 APR Hoff kirke Ø. Toten. 
 (6) Wilhelm Andreas Wexels f. 29 MAR 1797, København, Res. Kap. Vor Frelsers
    krk., salmedikter, g. Hedvig (Betta) Elisabeth Lund (datter av hans kusine)
    5 NOV 1823, f. 19 APR 1801, Svelvik, d. av tub. 26 MAR 1830, Kr.ania.
    Wilhelm døde 14 MAI 1866, Kr.ania.
    Portrett1(1853) Portrett2    Novelle i Urd skrevet av mor ca. 1950.
             Maleri            En berømt preken
     Mer om denne berømte teolog kan du finne her: 
         http://www.kgroenha.net/kirke-og.htm
         http://www.dokpro.uio.no/wergeland/WIII2/WIII2084.html
      
    (a) Fredrik Nannestad Wexels f. 15 MAI 1825, Kr.ania, d. AUG 1825.
             (b) Fredrik Nannestad Wexels f. 18 JUN 1826, Kr.ania, kapellan, g. Bolette (Letta) Cathrine
               Wexelsen (kusine) 13 JUL 1852, Østre Toten. Bolette ble f. 4 JUN 1820, Hurdal.
               I 1875 bodde hun med sin sønn (20 år, kontorist) i Pilestrædet 23, Oslo. Hun d. 17 JUN 1886,
               Vor Frelsers Hospital av livmorkreft, begravet 22 JUN, Gamle Aker krk.
               Fredrik døde 2 JUN 1866, Østre Toten. En sønn:

               [1] Wexel Hansen Wexels f. 7 NOV 1855, Kr.ania, dpd. 30 DES, Domkirken, løytnant, bokhandler,
                  gm. Helga Voss, 16 MAR 1882, Garnisjonskirken, ("Handelsmann i Horten", forlovere: organist
                  L. H. Lindemann, landskapsmaler Christian D. Wexelsen). Skoleelev i Kr.ania 1870, kontorist
                  i 1975, og bodde sammen med sin mor i Vessels Gade 11. I 1881 og til 1 JUL 83 hadde han
                  butikk i Storgaten i Horten og to leiligheter der. Deretter delvis opphold i København. 
                  Helga ble f. 6 SEP 1858, Kr.ania. Wexel og Helga med sønnen Johan (2 år) reiste til
                  Des Moines, Iowa, med Thingvalla fra Kr.ania den 17 FEB 1888 ("Hjemsted Horten, frakt kr 459").
                  Wexel døde 1 MAR 1890, Des Moines. På gravstenen står det: "The First of our Family in America". 
                  Helga: Giftet seg på ny i USA og ble siden igjen enke med sønn og datter av 2. ekteskap.
   
                  (A) Fredrik Nannestad Wexels f. 23 APR 1884, København. Bodde hos sin morfar Johan Loepold Voss,
                    med to ugifte døtre som tok seg av ham. I DES 1900 bodde de i Hegdehaugsv. 11, Oslo. (J. L. Voss
                    f. 1832, oberstløytnant, gm. Karen Matea, f. 1834, Johanne Magda, f. 1860, Lærerinne, Karen
                    Antonie f. 1864, kontorist ved NSB, Fredrik N. W., f. 1884, skoleelev). Fredrik gift 6 APR 1911
                    med Sigrid Mikkelsen, f. 24 AUG 1888. Han ble tannlege 1905, bosted Bergen, dro 24 MAR 1908 på
                    studiereise til USA (Bergen-Chicago med Skand Amerikan, fripassager). I 1923 bodde familien i 
                    Oslo, Frognerveen 57. Fredrik døde 15 AUG 1947, Oslo. Barn:
                     i. Karen Wexels f. 2 FEB 1912, Bergen, g. Otto Angell, f. 1899, økonomisjef.
                     ii. Marie Louise Wexels f. 2 JUN 1913, Bergen, g. Leif Sandaas, f. 1892, disponent.
         Skitur på Jan Mayen  iii. Per Wexels f. 19 FEB 1915, Odda. Lege Kristiansand, overlege Oslo,
                        g. med Susan (Sue) K. Job, 1944, UK, f. 18 DES 1920, Wales.
                       Krigsinnsats (bl.a. Kompani Linge, 52 British Div.). Per døde 30 DES 1996, Oslo.
                         Barn:
                         (i) Morten N. Wexels, Advokat   
                     iv. Wilhelm Andreas Wexels f. 15 FEB 1915, Odda, salgssjef,
                       g. 1944 Randi Cecilie Moltzau, f. 28 NOV 1925, Oslo.

                  (B) Johan (John) Leopold Wexels f. 13 JAN 1886, Kr.ania, stud. med. 1910,
                    d. 9 JUL 1960, Tooele, UT. Gm. Helen J. Horobaugh, f. 17 MAI 1890, Berlano,
                    Scotland, d. 17 MAI 1959, Tooele. Johan var sykepleier, bosted 1920-40
                    Lakeview, Tooele, Utah. Barn:
                     i. Jack Horoburgh Wexels f. 5 JAN 1914, St. Joseph, MO, d. 2 JUL 1940, Tooele. 
                     ii. James F Wexels f. 10 JUL 1916, Des Moines, IO, d. 20 MAI 1995, Tooele.
                       G. 1936 Helen Robinson f. 22 MAI 1917 UT, d. 7 FEB 1993 UT. Barn:
                         Jim Wexels, f. USA, g. Joy Wexels.
                         Karma Wexels, f. USA.
                         John Craig Wexels f. 31 JUL 1949, Tooele, d. 10 OKT 2008.   

                  (C) Christian Wexels f. 26 SEP 1887, Fødselsstiftelsen, Kr.ania, d. 15 OKT 1887, ("Medfødt
                    Svaghet, Moderen tilreisende fra København"), gravl. 19 OKT, Garnisjonskirken, Kr.ania.

             (c) Hans Milter Lund Wexels f. 26 SEP 1827, Kr.ania, personlig
               kapellan, g. Zacharine Olivia Olsen (f. Davidsen) 25 MAI 1876,
               f. 28 JAN 1856, Farsund, d. 1921, bosted Trondheim. Hans
               døde 11 DES 1882, Kr.ania.

               [1] Hedvig Elisabeth Wexels f. 28 JAN 1878, Grimstad, g.
                  Arne Olai Martinussen Korsbrekke, 12 JUL 1906, Vor
                  Frelses kirke Kr.ania, f. 15 DES 1877, Hellesylt,
                  Sunnmøre, ing. Statens veivesen, bosted Trondheim,
                  Kleistsgt. 2.

                  (A) Wilhelm Arne Wexels f. 12 JUN 1907, Trondheim.

             (d) Dødfødt sønn d. MAR 1830, Kr.ania.

          (7) Fredrikke Wilhelmine Wexels f. 1 AUG 1798, København, d. 27 NOV
             1799.

          (8) Fredrikke Wilhelmine (Rikke) Wexels f. 10 MAI 1800, København, g. Jens
             Christian Schandorff Delphin, 13 JUL 1829, f. 23 JUN 1799, Kr.ania, res.
             kap. i Ringsaker, d. 28 DES 1840, Ringsaker. Rikke døde 3 NOV 1874, Qvebeck,
             Østre Toten. "Ført efter Hendes Ønske til Christiania for begravelse".

             (a) Christiane Delphin f. 26 APR 1830, Ringsaker, d. 1 JUL 1831,
               Ringsaker.

             (b) Jens Christopher Christian Delphin f. 11 JAN 1834, Kr.ania, d. 21 JUL
               1850, Kr.ania. Druknet ved bading ett par dager før han skulle ta
               artium. Bodde hos moren i Kr.ania, som siden ble begravet ved hans side.

          (9) Anne Sophie Augusta Wexels f. 13 JUN 1801, København, d. 7 OKT 1801.

        f.  Maren Agnete Wexels f. 13 FEB 1761, Nannestad, d. 15 APR 1761.
        g.  Wilhelm Wexels f. 23 DES 1762, Nannestad. Ugift.
        h.  Margrethe Munthe Wexels f. 28 SEP 1764, Nannestad, d. 18 JAN 1833,
          Dusgård i Ringsaker, ugift. Bodde siste 3,5 år hos brordatter
          Rikke i Ringsaker.
        i.  Marie Cathrine Wexels f. 13 APR 1766, Nannestad, d. 1793, ugift. Var
          12 SEP 1788 fadder for sin brorsønn Wilhelm Wexels i København.

     5.  Else Margrethe Wexels f. 3 DES 1716, Øvre Vilberg, d. 15 APR 1717.

     6.  Else Margrethe Wexels f. 8 JAN 1718, Øvre Vilberg, d. 27 JAN 1718.

     7.  Rasmus Hanssøn Wexels f. 9 JAN 1720, Øvre Vilberg, d. før 1777. Gift 14
        DES 1742 med Marthe Maria Hoff.

     8.  Uldrica Christine Wexels f. 27 SEP 1721, Øvre Vilberg, d. 22 DES 1721.

     9.  Cathrine Charlotte Wexels f. 21 NOV 1722, Øvre Vilberg, g. Christen
        Iversen, bosted Østby, Sørum. Cathrine døde ca. 1760.

        a.  Sophie Christiane Christensdtr. f. ca. 1756, Østby, Sørum.
        b.  Gunnhild Christensdtr. f. 3 APR 1759, Østby, Sørum.
        c.  Hans Wexel Christensøn f. 6 JUN 1760, Østby, Sørum. Konfirmert i 1776.

     10. Gior Hanssøn Wexels f. 12 JAN 1724, Øvre Vilberg, d. 30 MAR 1724.

     11. Wilhelm Hanssøn Wexels f. 1 JUN 1725, Øvre Vilberg, d. før 1777.

     12. Else Margrethe Wexels f. 15 DES 1726, Øvre Vilberg, d. før 1777.
        (Antagelig siste barn av sorenskriver Hans Wexels).

VI. Christen Hansen f. 1650, Ålborg, døpt 17 MAR 1650, baker, g. Maren Christensdtr..

   A.  Hans Christensen f. 1687, Ålborg, døpt 16 JUL 1687.
Litteratur:
(1) W. A. Wexels: Optegnelser om fædrenes slekt, Pers.-Hist. tidskrift, 1909, s. 69-78.
(2) Mikael Sundt: Stamtavle over familien Wexelsen-Wexels, Kr.ania 1910, Holm (1944): Stamtre (basert på denne bok m.m.).
(3) Sonja Hagemann: Jeg er så glad hver julekveld, Forening for Norsk Bokkunst, publikasjon for 1968.
(4) Marie W.: "Lidt om W. A. Wexels, hans barndom og hans mødrene slegt", Minneartikkel i "For kirke og Kultur",Bind 4,1897.
(5) Diverse artikler i tidsskriftet "Bud til Menigmand" og "Kirkeligt Folkeblad".
(6) W. A. Wexelsen: Fra presten F. W.s liv og gjerning ved hans ældste søn,Svorkmo, "Orkdølen"s prenteverk,1904.
(7) Halvorsens forfatterleksikon VI, s. 575-591 (1880) og Anker Ø., et al: Norsk Biografisk Leksikon, bind XIX, 1983.
(8) Clarine Andresen, USA, sax-cma@swbell.net.
Flere bilder er hentet fra boken: Trædals-slekta i tekst og bilde, av Svein Trædal, Kopi av boken. Se Sveins hjemmeside.
Egil Elseth: Wilhelm A. Wexels. Dyret i åpenbaringen. Luther forlag 1999. En ny lettlest og fengslende bok.
Til hovedsiden


PS: Jeg vil gjøre oppmerksom på at det fins andre med navnet Wexelsen.
Mikael Sundt (2) har i 1910 oppgitt noen få, men det fantes mange.
I folketellingen (Ft) for 1801 finner vi:
Wexel Christophersen (32 år) på gården Hval i Fet prestegjeld (Akershus). Han og kona Anna Amundsdtr. (27) har barna Eli (3) og Birthe (1). Antagelig var det også sønner for i
Ft 1865 finner vi i Kristiania:
Christian Wexelsen, "Viintapper", (41), f. 1825 i Fet, og kone Inger Marie Fredriksdtr. (36), f. Aker, bosatt Grønland 12b, med barna:
Carl Wilhelm Wexelsen (10), f. 1856 (f. døvstum), Kristiania og Anne Gurine Wexelsdtr. (4), f. 1862 i Kristiania.
Samt: Judithe Marie Wexelsen, "Tyende", (45), f. 1821 i Fet, ug, bosatt Lille parkvei 2, d. 27/2-1898.
I Ft 1875 finner vi i Kristiania:
Bolette Wexelsen f. 1833 Fet gm. Hans Knudsen, Dannevigsveien 2.
I Ft 1900 finner vi i Kristiania (Nedre Hammersborggade 11):

Axel Wilhelm Wexel Wexelsen f. 1859 i Kristiania ("Dagmand ved Bygningsarbeider") og kone Eli  f. 1859 i Kongsvinger,
med barna:
Alf Thorbjørn Wexel Wexelsen f. 1883 i Kristiania ("Bud hos Parmann & Co")
Birger Wexel Wexelsen f. 1890 i Kristiania
Gunnar Wexel Wexelsen f. 17/5-1900 i Kristiania
Hjørdis Bergliot Wexelsen f. 1893 i Kristiania
Ingeborg Solveig Wexelsen f. 1897 i Kristiania
Ragnhild Elvira Wexelsen f. 1886 i Kristiania ("Hjemme Tilhjælp")
Thor Wexel Wexelsen f. 13/3-1899 i Kristiania.

Casper Henrik Kauffeldt startet Gjøvik glassverk i 1804. Han fikk en sønn som han kaldte opp etter Wexelsen-familien: Wexel Hansen Kauffeldt (1801-1860). Denne sønnen drev glassverket til det ble nedlagt i 1843. Han var ugift og det er lite trolig at han fikk noen etterkommere som kaldte seg Wexelsen. (Ref. Vestoppland Slekthistorielags Tidsskrift, 1987, No. 2, s. 172).